My Wall

Next Previous
chocolatic đã đưa ý kiến về Flashpoint
tình yêu this hiển thị so much!!! đã đăng hơn một năm qua
chocolatic đã đưa ý kiến về Rookie Blue
tình yêu this song: Bryan cơm, gạo Feat. Julie - Curtain call. Could anybody make a video with it about Sam and Andy? đã đăng hơn một năm qua
chocolatic đã đưa ý kiến về Rookie Blue
Yep, the finale was GREAT!!! But I'm so sad that the season 2 is over. Look phía trước, chuyển tiếp to watching the tiếp theo season!!! đã đăng hơn một năm qua
chocolatic đã đưa ý kiến về Rookie Blue
OMG!!!
:P đã đăng hơn một năm qua
chocolatic đã đưa ý kiến về Rookie Blue
It's Thursday!!! Yeeee))) đã đăng hơn một năm qua
chocolatic đã đưa ý kiến về Rookie Blue
Like Rookie Blue episode 10 so much!!! đã đăng hơn một năm qua