Chelsea loves her bfbf! ♥

thành viên fanpop từ năm February 2008

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 8 clubs Dedicated (8) Die-Hard Fan in 6 clubs Die-Hard (6) Fanatic in 1 club Fanatic (1)

thông tin trên tường của tôi

harryginnyclois trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
I agree clois episodes are the best đã đăng hơn một năm qua
kiss
Sylar-Elle trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Before 2010 ends, please tell I tình yêu bạn to 15 of your best friends. If bạn fail to do so, 2011 won't be a good năm for you. So, I tình yêu bạn
my dear friend. ♥ ♥ ♥ đã đăng hơn một năm qua
smile
vann trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Merry Christmas!! đã đăng hơn một năm qua