Richard Fletcher

thành viên fanpop từ năm January 2011

  • Male, 65 years old
  • Greensboro, United States of America
  • Favorite TV Show: The Big Bang Theory
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

captfletch đã đưa ý kiến về Kaley Cuoco
Kaley, bạn have made a lot of people proud of you. Your diễn xuất is great. Thanks for your work on "The Big Bang Theory" Your work there is super. I tình yêu the hiển thị mainly due to the fact that I am one of those geeks. I root for Leonard every week to get back with you. If only I was 20 years old again. Have a great season and a great life. đã đăng hơn một năm qua