My Wall

Next Previous
bigkes đã đưa ý kiến về Leah Remini
she is the best tv wife ever đã đăng hơn một năm qua
bigkes đã đưa ý kiến về Leah Remini
i wish i could meet her some day. đã đăng hơn một năm qua
bigkes đã đưa ý kiến về Leah Remini
leah is not only the most beautiful woman in the world ,her personality is outstanding. I tình yêu the way she is strong minded. She doesn't take shit from anyone. Thats my idea of a good modern ngày woman. Her husband is a lucky man. đã đăng hơn một năm qua