CJH's wife(???)

thành viên fanpop từ năm March 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

supermickeyy đã đưa ý kiến …
Woyy!! masih iduppp??? đã đăng hơn một năm qua
LaurencElf trao các điểm thưởng cho tôi về my links
Hi! :) đã đăng hơn một năm qua
heart
fairytailsaiko trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
OMG! Your picture of Lộc Hàm is sooo awesome and cuuuute <33333333 đã đăng hơn một năm qua