Mars

thành viên fanpop từ năm July 2013

  • Male
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: My Little Pony: Friendship is Magic
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Thunderhorse007 đã đưa ý kiến …
The time has come that I return. Apologies for the long wait, life has been extremely busy. However, I will return to write thêm ASAP. Your wait was long enough, thank bạn all for your patience. Add me on Poniverse.net at Sombertempest.

Warmest of Breezes,

Tempest đã đăng hơn một năm qua
xin chào everypony, I just noticed in the gần đây episode that in the theme song, when they hiển thị Fluttershy's house Discord is in it. Did anypony else notice it? đã đăng hơn một năm qua
tinkerbell66799 đã bình luận…
I never noticed that! Really cool!! hơn một năm qua
big smile
xin chào everypony! SEASON 4 IS TOMORROW, I'M COUNTING THE SECONDS!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
King-Sombra đã bình luận…
Eh, that is getting old now really. hơn một năm qua
NocturnalMirage đã bình luận…
Oh, I'm sure, the mighty King Sombra is also excited about Season 4.... ;D hơn một năm qua
TotalDramaFan60 đã bình luận…
No! tomorrow! (I need free trial Hub) hơn một năm qua