Sylvia, Sylvie hoặc whatever else bạn want to call me

thành viên fanpop từ năm November 2012

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
hetalianstella trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Merry Christmas~!!! ^ ^ đã đăng hơn một năm qua
chcknmr đã đưa ý kiến …
bạn need to come message me D: :'( đã đăng hơn một năm qua
heart
101trx trao các điểm thưởng cho tôi về my images
xin chào puffin! miss talking to ya! đã đăng hơn một năm qua