thành viên fanpop từ năm June 2011

  • Favorite TV Show: Dangermouse and Tom and Jerry
    Favorite Movie: The Return of Jafar
    Favorite Musician: 80's, Disney Songs and The Beatles
    Favorite Book or Author: Disney sách and Classic ones
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Pyjamarama đã đưa ý kiến về Mr. Krabs
Mr. Krabs is Spongebob's best boss ever. đã đăng hơn một năm qua
Pyjamarama đã đưa ý kiến về Mr. Krabs
My hàng đầu, đầu trang Number 1 Best Mr. Krabs episode is Krab Borg. đã đăng hơn một năm qua
Pyjamarama đã đưa ý kiến về Hanna Barbera
Do bạn like The Further Adventures of Superted? It's a good hiển thị and my favourite episode is Ruse of the Raja. Prince Pyjamarama is a great villain. Though I don't like Dastardly and Muttley anymore because it's boring. đã đăng hơn một năm qua