Marta Molko

thành viên fanpop từ năm May 2010

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

wink
Fidanzata trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Hi ! I noticed that bạn are người hâm mộ of Leonardo Dicaprio ;)...maybe you`d like to tham gia ? ;)
In this movie Leo played his best role...i think (#^.^#)

link đã đăng hơn một năm qua
JonTogoGirl87 đã đưa ý kiến …
Lovely thông tin các nhân picture and I like Gone with the Wind as well. Such an amazing film. đã đăng hơn một năm qua
heart
yorkshire_rose trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
__♥♥♥_____♥♥♥___♥♥♥
_♥█████♥_♥█████♥▒▒▒▒▒♥

♥███████♥███████♥▒▒▒▒▒♥
♥███████████████♥▒▒▒▒▒♥
_♥█████████████♥▒▒▒▒▒♥
___♥█████████♥▒▒▒▒▒♥
_____♥█████♥▒▒▒▒▒♥
_______♥█♥___♥▒♥
________♥_____♥ đã đăng hơn một năm qua
yorkshire_rose đã bình luận…
Thinking of bạn my sister in tim, trái tim <3 hơn một năm qua