thành viên fanpop từ năm December 2013

  • Female
  • United Kingdom
  • Favorite TV Show: Gossip Girl
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

LynziScotland đã đưa ý kiến về Justin Bieber
I’m doing a project on celebrity singers and why we tình yêu them, so if bạn tình yêu Justin and have a free 5 mins, why not answer some các câu hỏi on him <3

https://docs.google.com/forms/d/19jE1cNr2NHgmFTB4_U5H4KFO6J8YPz1t-NqxLkdbG-o/viewform đã đăng hơn một năm qua
LynziScotland đã đưa ý kiến về Katy Perry
I’m doing a project on celebrity singers and why we tình yêu them, so if bạn tình yêu Katy and have a free 5 mins, why not answer some các câu hỏi on her <3

https://docs.google.com/forms/d/19jE1cNr2NHgmFTB4_U5H4KFO6J8YPz1t-NqxLkdbG-o/viewform đã đăng hơn một năm qua
LynziScotland đã đưa ý kiến về Michael Jackson
I’m doing a project on celebrity singers and why we tình yêu them, so if bạn tình yêu Michael and have a free 5 mins, why not answer some các câu hỏi on him <3

https://docs.google.com/forms/d/19jE1cNr2NHgmFTB4_U5H4KFO6J8YPz1t-NqxLkdbG-o/viewform đã đăng hơn một năm qua