My Wall

Next Previous
Zmidy313 đã đưa ý kiến …
U must like the pokemon villain tams! đã đăng hơn một năm qua
Lunick101 đã đưa ý kiến về Team Aqua
Kyogre The Best, Aqua Rulez! đã đăng hơn một năm qua
Lunick101 đã đưa ý kiến về Pokémon
I Kept Waiting For the ngày When Scientist Team Up With Game Developers To Make A Virtual World Of Pokemon, Like When bạn Put On A Virtual mũ bảo hiểm And Like Get Transported To The Pokemon World.
And If No One Would Do It Then I Would! ^^
POKEMON4EVAHR! đã đăng hơn một năm qua
ultrasonic34 đã bình luận…
OMG, that'd be so awesome! hơn một năm qua
ChampionCynthia đã bình luận…
that would be so cool! hơn một năm qua
-Wednesday- đã bình luận…
i like that idea thaats sound fun but how does one go to the pokemon demention is the real câu hỏi hơn một năm qua