My Wall

Next Previous
LaurelLimb đã đưa ý kiến về Leah Remini
I tình yêu you, Leah....I miss bạn so much on The Talk. I don't why they let bạn go, but is is not right!! That hiển thị will never be as good as when bạn were on. I tình yêu watching bạn on The King of Queen's and any other show!!! đã đăng hơn một năm qua