My Wall

Next Previous
KlaineTrain4Eva đã đưa ý kiến về Glee những người hâm mộ
Hi! I don't want to annoy anyone, but a couple Những người bạn and myself have created a Glee Role Play game on Facebook, but we only have two characters right now. If bạn are interested in joining send your hàng đầu, đầu trang three choices to brookwhipple@ymail.com We will try to get bạn your first choice and tell bạn the "rules". I hope bạn decide to tham gia :D đã đăng hơn một năm qua
jadeya12 đã bình luận…
its al right no biggie hơn một năm qua
KlaineTrain4Eva đã đưa ý kiến về The Glee Boys
Hi! I don't want to annoy anyone, but a couple Những người bạn and myself have created a Glee Role Play game on Facebook, but we only have two characters right now. If bạn are interested in joining send your hàng đầu, đầu trang three choices to brookwhipple@ymail.com We will try to get bạn your first choice and tell bạn the "rules". I hope bạn decide to tham gia :D đã đăng hơn một năm qua
KlaineTrain4Eva đã đưa ý kiến về The Glee Girls
Hi! I don't want to annoy anyone, but a couple Những người bạn and myself have created a Glee Role Play game on Facebook, but we only have two characters right now. If bạn are interested in joining send your hàng đầu, đầu trang three choices to brookwhipple@ymail.com We will try to get bạn your first choice and tell bạn the "rules". I hope bạn decide to tham gia :D đã đăng hơn một năm qua