tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

Jerome0316 đã đưa ý kiến về ASCII ART
I'm huge! đã đăng hơn một năm qua