jenny adam

thành viên fanpop từ năm August 2011

  • 26 years old
  • Los Angeles , United States of America
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

rakesh07 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
thanks for adding me back đã đăng hơn một năm qua
smile
jsavo trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
thanks for add me back đã đăng hơn một năm qua
zara19 đã đưa ý kiến …
Anyone wanna know were zayn lives ask me on my tường cos I know xx đã đăng hơn một năm qua
Jenny_Adam đã bình luận…
i know hơn một năm qua