tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

IvanaDyP đã đưa ý kiến về Merlin and Morgana
I don't know how bạn feel about look change for this spot, but I wanted to suggest that, so I've just uploaded my mergana banner (on fanart photos). Hope bạn like it. <3 đã đăng hơn một năm qua
louvreangel đã bình luận…
A change really would be cool! I luv yours Iv, and now I am gonna đăng tải mine :) hơn một năm qua
Cara666 đã bình luận…
I really like your banners. I like to change this spot hơn một năm qua
angiii7 đã đưa ý kiến …
thanks for adding me :)! đã đăng hơn một năm qua
IvanaDyP đã đưa ý kiến về Nhật ký ma cà rồng
Now that we're about to get new promotional pictures, do bạn think it's finally time to change our spot look? :) đã đăng hơn một năm qua