Joey ✔ Verified fanpop Account

thành viên fanpop từ năm December 2009

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

LovePiper trao các điểm thưởng cho tôi về my links
Please sign: link đã đăng hơn một năm qua
LovePiper trao các điểm thưởng cho tôi về my links
link
Please tham gia my club :) đã đăng hơn một năm qua
royalssy đã đưa ý kiến …
I WROTE YOUR NAME ON A PIECE OF PAPER BUT I
ACCIDENTALLY THREW IT AWAY. I WROTE YOUR NAME ON MY HAND BUT IT WASHED
AWAY. I WROTE YOUR NAME IN THE SAND BUT THE WAVES WHISPERED IT AWAY. I
WROTE YOUR NAME IN MY tim, trái tim & IT STAYED 4EVER. Send this to 15
Những người bạn that bạn care about. If bạn get 5 back...your friends
.........really care about bạn :) ♥!! đã đăng hơn một năm qua