My Wall

Next Previous
IpMan đã đưa ý kiến về All Generations of Kamen Rider
so who gonna be the 14 KR? is it gonna be the soldier like they say it would đã đăng hơn một năm qua
Nazo400 đã bình luận…
bạn mean after Fourze & Meteor? I'm kind of confused. hơn một năm qua