tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Dellycup đã đưa ý kiến về Breaking Dawn The Movie
I can't wait to see how they pull-off Renesmee: link đã đăng hơn một năm qua
Dellycup đã đưa ý kiến về Sense and Sensibility
One of my blogger Những người bạn has just written a review of the 2008 BBC miniseries, claiming it is better than Austen's book. What do bạn think?
link đã đăng hơn một năm qua
Dellycup đã đưa ý kiến về Book to Screen Adaptations
What do bạn think of the 2008 TV miniseries of Sense and Sensibility? A guest reviewer on my blog controversially believes that it rivals Jane Austens novel.
link đã đăng hơn một năm qua