thành viên fanpop từ năm November 2013

  • Male, 31 years old
  • Favorite Musician: Old School Thrash Metal ...
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

stella2015 trao các điểm thưởng cho tôi về my links
Good friends
Are HARD to find,
HARDER to leave,
And IMPOSSIBLE to forget.

Good Những người bạn are like stars
bạn don't always see them
But bạn know they're always there.

Thank bạn for standing bởi my
đã đưa ý kiến when times get hard
thank bạn for making me laugh
when I didn't even want to smile

THANK bạn FOR BEING MY ONE OF AWESOME FRIEND <3
Thank bạn for becoming my best friend :D

FREE điểm thưởng FOR BEING ONE OF AWESOME FRIEND <33333 đã đăng hơn một năm qua
abcjkl trao các điểm thưởng cho tôi về my links
hi!!
thanks for the add back and nice to meet you! đã đăng hơn một năm qua
Cyanide7 đã đưa ý kiến về Classical âm nhạc
Just added a few vids. If bạn want to watch some great classical performances don't forget to check them. đã đăng hơn một năm qua
iris đã bình luận…
Thanks, Cyanide7! hơn một năm qua