thành viên fanpop từ năm August 2012

  • Female
  • Belvideire, United States of America
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Penguinator trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thanks for adding me! bạn are invited to tham gia my group. link đã đăng hơn một năm qua
Domeneque01 đã đưa ý kiến …
happy new năm back to you! đã đăng hơn một năm qua
heart
Kovu_Oat trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤

Fill ur life with Happiness & Bright Cheer,
Bring to u Joy and Prosperity for the whole Year,
And it’s my New năm wish 4u Dear…
Wish u a VERY HAPPY NEW YEAR.!!!

✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤ đã đăng hơn một năm qua
Creatanimal đã bình luận…
Thank bạn for two reasons: for the greeting and for reminding me to get to my hộp thư đến and send the a "Happy New Year!" hơn một năm qua