thành viên fanpop từ năm November 2011

  • 20 years old
  • Favorite Musician: The Fray, Simple Plan.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

yall hear about the Disney + reboot? miss yall đã đăng cách đây một tháng 1
Jesus, I haven't been to this site nor this page in a while. I've been looking at my nghề viết văn and, jeez... I was a horrible writer back then. This was a good group. I'm glad to have been a part of it. I don't know if any of bạn all will see this, but damn, I miss bạn guys. đã đăng hơn một năm qua
Rogue475 đã bình luận…
Someone saw this hơn một năm qua
JasmineValdez đã bình luận…
I miss bạn guys too, hope you're doing well! hơn một năm qua
smile
PrueFever trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Any chance I could get bạn to vote and maybe leave a bình luận in this Disney phiếu bầu I made here:

link

I'm trying to get as many Fanpoppers to vote and bình luận and your vote could really help a lot :) I'd really appreciate it as every little vote counts :) đã đăng hơn một năm qua