Christian Dasneves

thành viên fanpop từ năm August 2012

  • 20 years old
  • hamilton, ontario
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

Christian2233 đã đưa ý kiến về Peyton Roi danh sách
xin chào peyton i would tình yêu if we could become Những người bạn we could chat on like twitter im already following bạn im Christian Dasneves it would be awsome to if we could skype sometime :D đã đăng hơn một năm qua