Lori Sunshine Ashmore ©✔Verified fanpop Account

thành viên fanpop từ năm December 2010

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

XxGigglesxX đã đưa ý kiến …
xin chào boo bwear đã đăng hơn một năm qua
crying
jessicbanks448 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Sent an Angel to watch over bạn last night, but it came back. I asked why: ... The Angel said: " Angel don't watch over angels! " Twenty
thiên thần are IN your world. Ten of them are sleeping, nine are playing, one is đọc this message. Send this to ten Những người bạn including me. If i don't get one back, I'm not one of them. As soon as bạn get five replies, someone bạn tình yêu will quietly surprise you....:) ♥

I tình yêu and miss u :'(. I close my eyess and say " God take care of her" đã đăng hơn một năm qua
jessicbanks448 đã đưa ý kiến …
LOL – Liên minh huyền thoại tình yêu the khẩu hiệu đã đăng hơn một năm qua
CartoonGurl32 đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại thnx hơn một năm qua
jessicbanks448 đã bình luận…
welcom hơn một năm qua
CartoonGurl32 đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
jessicbanks448 đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua