Zakia Sabnam (Bristy)

thành viên fanpop từ năm August 2010

  • Female, 25 years old
  • Bangladesh
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Bristy15 đã đưa ý kiến …
Nostalgia takes me here every now and then. I was 15 back then. 15! Hence the username. Now I'm 25. Almost 10 years have passed. I don't know why I am nghề viết văn this. Everything was simple back then and I cannot keep up with this complicated world. I still have Những người bạn from here. We don't really talk much and that's okay. I am just glad that I have somewhat of contact with them because I wouldn't find that purest form of friendship now. đã đăng cách đây 4 tháng
isha96 đã đưa ý kiến …
hi!! do bạn still use fanpop? đã đăng hơn một năm qua
Bristy15 đã bình luận…
hey! I visit it sometime 😆 hơn một năm qua
big smile
mehakxangel đã đưa ý kiến …
bristy! đã đăng hơn một năm qua