Victoria

thành viên fanpop từ năm November 2011

  • Female, 24 years old
  • Favorite Book or Author: warriors all of them of course
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Dawnwing đã đưa ý kiến …
Hello, I'm Dawnwing, and I tình yêu warriors, too! đã đăng hơn một năm qua
Brambleclaw44 đã đưa ý kiến về CrypticClan
I m really sorry but i dont have time for this site anymore:( i really can not be on here anymore its taking away from my school work. i hope bạn can understand and i want tawnyjay to choose a leader im so sorry and i will misss bạn guys :( đã đăng hơn một năm qua
snootygirl50701 đã bình luận…
I'll miss you! hơn một năm qua
snootygirl50701 đã bình luận…
:( hơn một năm qua
Fairstepshaven đã bình luận…
Sorry I haven't been on in a while....... D: and cya Brambleclaw....... hơn một năm qua
Brambleclaw44 đã đưa ý kiến …
OK. so i am very sorry but i do not have time to do this anymore. i hope bạn guys can understand. i dont know who will be the leader but.. bạn guuys decide the one bạn like bes. i think Tawnyjay should choose. Sorry i will really miss bạn guys:( bye :( đã đăng hơn một năm qua
snootygirl50701 đã bình luận…
Bye! wait,who are the mèo con mentors? hơn một năm qua