Brandee

thành viên fanpop từ năm May 2013

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
Kuro_Hyou666 đã đưa ý kiến …
Just because I'll always remember you. I'll always miss you.

<33333333333333333333333333 đã đăng hơn một năm qua
heart
Kuro_Hyou666 đã đưa ý kiến …
tình yêu điểm thưởng for you! đã đăng hơn một năm qua
Kuro_Hyou666 đã bình luận…
But without the prop, because, well, I can't remember why I stopped doing props, so yeah. Not like bạn would care anyway. XD hơn một năm qua
heart
Kuro_Hyou666 đã đưa ý kiến …
Hello, my dear. Just a reminder that I miss you. And tình yêu you!

<333333333333333333333333333333333333 đã đăng hơn một năm qua