My Wall

Next Previous
AlexisAkira đã đưa ý kiến về Tyler The Creator
HAVE ANY OF bạn GUYS EVEN HEARD HIS UNDERGROUND ALBUM BEFORE BASTARD
IF SO YOUR COOL....... BUT IF NOT JUST STOP YOUR NOT A TYLER người hâm mộ
ITS CALLED TYLER FUCKS COWS đã đăng hơn một năm qua
fluttershykid13 đã bình luận…
i know it the songs are so fucking awsome hơn một năm qua