thành viên fanpop từ năm October 2011

  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: Dr.Who
    Favorite Movie: Harry Potter Deathly Hallows part 2
    Favorite Musician: Taylor Swift, The Script, Pistol Annies
    Favorite Book or Author: Harry Potter,PJO &HoO,Twilight
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Aggie89 đã đưa ý kiến …
Looks like my yêu thích story has been abandoned :( đã đăng hơn một năm qua
Aggie89 đã đưa ý kiến …
THANK bạn TO THE THREE AMAZING PPL WHO HAVE BECOME FANS.I am honored that yall think Iam that worthy!!!! Sorry for being so mushy but it means a lot <3 y'all
-Gig'Em- đã đăng hơn một năm qua
unknownquestion đã bình luận…
Nice job it helps if bạn go to a bunch o các diễn đàn and bình luận then they usually người hâm mộ bạn that's why I have 47 những người hâm mộ hơn một năm qua
Aggie89 đã bình luận…
Thanks!! I saw kgrils from Google and made a thông tin các nhân to read and coment I have read some others but I just havent been keeping up with themlike kgrls.... Do bạn have any fourms? hơn một năm qua
lax22 đã bình luận…
Gig'Em!!!!!!!! hơn một năm qua
unknownquestion đã đưa ý kiến …
Oh so bạn go to a school swim team? My school has never had a swim team so I go to YMCA teams and USA teams I've been on like 3 teams đã đăng hơn một năm qua