tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

fake_alibi13 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Ou lele le chateaux? đã đăng hơn một năm qua
DepplyinLove trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
A ngôi sao has 5 ends.
A square has 4 ends.
A tam giác has 3 ends.
A line has 2 ends.
But the vòng tròn of our friendship has no end.
........................♥♥............................
...........Send this to all your best Những người bạn including me , if
...............I am one!
if bạn get 5 back , bạn are
a good friend.
If bạn get 10 , bạn are
popular.
If bạn get 15 back, damn
I'm jealous! đã đăng hơn một năm qua
DepplyinLove trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Happy Halloween! đã đăng hơn một năm qua