Zeus the Hedgehog + Những người bạn Updates

a comment was made to the fan art: Mocha the chó sói, sói hơn một năm qua by stacycam
a comment was made to the fan art: Zeus Jr.'s Lamby Lamby Dance hơn một năm qua by tailsdoll06
a comment was made to the fan art: Zeus the Hedgehog hơn một năm qua by tailsdoll06
fan art đã được thêm vào: Zeus Jr.'s Lamby Lamby Dance hơn một năm qua by tailsdoll06
a poll đã được thêm vào: Who's my best character? hơn một năm qua by tailsdoll06
a comment was made to the fan art: kammy and mocha, wanna play ninja ^^ hơn một năm qua by tailsdoll06