Yugioh 5ds Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 12

darkmystic1254 đã đưa ý kiến …
yugioh 5ds is really awsome!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
nad2 đã đưa ý kiến …
Yugioh rocks I have a dark deck, đã đăng hơn một năm qua
lynnyukimara02 đã bình luận…
Kewl!! hơn một năm qua
King_Jack_Atlas đã đưa ý kiến …
Who is the most superior duelist? Not Yusei. For it is I KING JACK ATLAS! đã đăng hơn một năm qua
ZeroKiryuuVK đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại at bạn motto... Sweet ;) hơn một năm qua
nad2 đã bình luận…
o wow hơn một năm qua
lynnyukimara02 đã bình luận…
jack is it really you!? hơn một năm qua
darkmystic1254 đã bình luận…
yusei is really cool!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! hơn một năm qua
SakuraDawn1996 đã đưa ý kiến …
new club check it out
link đã đăng hơn một năm qua
kikibibi đã đưa ý kiến …
It is awesome.That's all that needs to be đã đưa ý kiến đã đăng hơn một năm qua
Blaze_edge đã bình luận…
Preach it!!!! hơn một năm qua
Blaze_edge đã đưa ý kiến …
Im really upset that they stopped making 5ds! đã đăng hơn một năm qua
link55 đã bình luận…
me to :( hơn một năm qua
Blaze_edge đã bình luận…
*sighs* I wished they would still make them.... hơn một năm qua
Courtneyfan6 đã bình luận…
WHHHYYYY!!!! :( hơn một năm qua
hmmm
newworldXD đã đưa ý kiến …
did any one know that ALL THE YUGIOH MAIN PEOPLE HAVE cá HAIR???like jaden(jellyfish),yami(starfish),yuei(crab),and that new yugioh i hate (lobster) đã đăng hơn một năm qua
050801090907 đã bình luận…
XD!!!LMAO!!!XD hơn một năm qua
zero66 đã bình luận…
HAHAHAHAHAH SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO FUNNNNNNNNNNNNNY hơn một năm qua
worried
newworldXD đã đưa ý kiến …
yeh um hello đã đăng hơn một năm qua
newworldXD đã bình luận…
yeh yugiog5ds!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! hơn một năm qua
venyus đã bình luận…
kwl hơn một năm qua
newworldXD đã bình luận…
yep i like yuei but crows is mát, máy làm mát cuz he looks like a rock ngôi sao hơn một năm qua
meh
venyus đã đưa ý kiến …
if bạn had Yusei duel runner an bạn di not like he colour what colour would it be and would bạn creat your own ? đã đăng hơn một năm qua
newworldXD đã bình luận…
well maybe blue with red hơn một năm qua
blush
venyus đã đưa ý kiến …
does Yusei and Aki go out on a ngày and what episode is it đã đăng hơn một năm qua
Yusei_Fudo đã đưa ý kiến …
Um.........It's been a very long time nobody has come here.ll đã đăng hơn một năm qua
vampireknight33 đã đưa ý kiến …
do bạn like infernity then tham gia the infernity clue đã đăng hơn một năm qua
suukifox đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
suukifox đã bình luận…
i will tham gia u vampireknight33 hơn một năm qua
newworldXD đã bình luận…
well yugioh5ds rock!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! hơn một năm qua
angelthewolf đã bình luận…
ehhhh, im lonely hơn một năm qua