XloveX- Updates

a poll đã được thêm vào: ** Potential Spoiler ** hơn một năm qua by -xlovex-
a video đã được thêm vào: yêu thích âm nhạc hơn một năm qua by -xlovex-
fan art đã được thêm vào: JB hơn một năm qua by -xlovex-
a comment was made to the wallpaper: miley hơn một năm qua by sarafia