Wiz/With Updates

a pop quiz question đã được thêm vào: Who's the owner of Wiz? hơn một năm qua by Couple_luve_22
a photo đã được thêm vào: Wiz banner hơn một năm qua by pumpkinqueen
a comment was made to the poll: Which Wiz picture do bạn like best? hơn một năm qua by Hidan71
a poll đã được thêm vào: Which Wiz picture do bạn like best? hơn một năm qua by pumpkinqueen
an icon đã được thêm vào: Wiz hơn một năm qua by pumpkinqueen
a video đã được thêm vào: The Cutest Moments of Wiz/With hơn một năm qua by pumpkinqueen
a comment was made to the poll: Wiz hoặc Pikachu? hơn một năm qua by pumpkinqueen
a poll đã được thêm vào: Wiz hoặc Pikachu? hơn một năm qua by pumpkinqueen