West Side Story Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-6 của 6

mapol đã đưa ý kiến …
West Side Story is my all time yêu thích movie...hands down! It's a classic that never grows old! đã đăng hơn một năm qua
Bia97 đã đưa ý kiến …
âm nhạc and perfect choreography... Bernstein and Sondheim, combo perfect! đã đăng hơn một năm qua
Azullysa đã đưa ý kiến …
I tình yêu Karen Olivo!!! She is awesome as Anita.. đã đăng hơn một năm qua
crying
titanicfreak96 đã đưa ý kiến …
I just finished this movie this morning, sad! đã đăng hơn một năm qua
Imdifferent đã đưa ý kiến …
Richard Beymer is so SEXY đã đăng hơn một năm qua
titanicfreak96 đã bình luận…
He's in his 70s now..... :-D hơn một năm qua
559avenal13 đã đưa ý kiến …
thnks đã đăng hơn một năm qua