Wasabi Updates

a poll đã được thêm vào: Which house should wasabi be in? hơn một năm qua by mili915876
a poll đã được thêm vào: Who's better? hơn một năm qua by mili915876
a photo đã được thêm vào: Wasabi-Hufflepuff hơn một năm qua by snowflakerose
a pop quiz question đã được thêm vào: What is the colour of Wasabi's eyes? hơn một năm qua by 3xZ
a pop quiz question đã được thêm vào: Who is the voice of Wasabi? hơn một năm qua by 3xZ
a wallpaper đã được thêm vào: Wasabi hình nền hơn một năm qua by 3xZ