Vantage Point! Updates

a photo đã được thêm vào: Vantage Pioint! :) hơn một năm qua by TheSamster
a wallpaper đã được thêm vào: Vantage Pioint! :) hơn một năm qua by TheSamster
a screencap đã được thêm vào: VP! hơn một năm qua by TheSamster