US Troops Updates

a photo đã được thêm vào: US Troops pics hơn một năm qua by Allies57
a link đã được thêm vào: USaNicky hơn một năm qua by aerostockians
a reply was made to the forum post: US Troops hơn một năm qua by iluvPrinceMJ213