Two Guys and a Girl Updates

a comment was made to the video: Serious side of Berg hơn một năm qua by ahmed_320
a screencap đã được thêm vào: ▲ Two Guys and a Girl▲ hơn một năm qua by Johnny1982
a comment was made to the poll: Who is your yêu thích girl? hơn một năm qua by Borntobemild
a comment was made to the poll: Who is your yêu thích Guy? hơn một năm qua by qeenloony
a question đã được thêm vào: Subtitles hơn một năm qua by Lunoli