TWDlife Updates

a question đã được thêm vào: Hey do you like comics of twd or the AMC original show TWD? hơn một năm qua by TWD_FreakShow
a pop quiz question đã được thêm vào: How did Lori die hơn một năm qua by TWD_FreakShow