Tsuruya những người hâm mộ Updates

a pop quiz question đã được thêm vào: How old is Tsuruya ? hơn một năm qua by UtauHoshina1
a pop quiz question đã được thêm vào: Who is Tsuruya´s best friend ? hơn một năm qua by UtauHoshina1
a pop quiz question đã được thêm vào: When is Tsuruya´s birthday ? hơn một năm qua by UtauHoshina1
a poll đã được thêm vào: Favourite pairing ? hơn một năm qua by UtauHoshina1
a poll đã được thêm vào: Which dress ? hơn một năm qua by UtauHoshina1
a photo đã được thêm vào: Tsuruya hơn một năm qua by UtauHoshina1