Topp Dogg Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-8 của 8

BjooKoyangi94 đã đưa ý kiến …
best band ever đã đăng hơn một năm qua
usa-chan-man đã đưa ý kiến …
Hey~ bạn guys should go vote for ToppDogg on makestar
bạn can vote every giờ ;)
Make it count Topp Klass! !
link đã đăng hơn một năm qua
big smile
MissChoiJunhong đã đưa ý kiến …
I tình yêu Yano, Xero, Nakta, Hansol ♥ So hard to choose one bias from a 13 member group XD đã đăng hơn một năm qua
Ieva0311 đã bình luận…
I know right....They all are in any way amazing<3 hơn một năm qua
heart
GDragon612 đã đưa ý kiến …
Topp dogg Round 2 is open please tham gia =3 monday are winner các điểm thưởng for một giây roundlink đã đăng hơn một năm qua
wink
Jayubi đã đưa ý kiến …
Finally bạn here! Congratulations!!! đã đăng hơn một năm qua
heart
Ieva0311 đã đưa ý kiến …
Happy Birthday to TOPP DOGG Kidoh
I wish bạn all the best and success with band
Saranghae ~♥
đã đăng hơn một năm qua
heart
GDragon612 đã đưa ý kiến …
aww i got a medal in this club~Topp Dogg forever*.*<333333333333333 đã đăng hơn một năm qua
liza12354 đã bình luận…
congratz <33 hơn một năm qua
GDragon612 đã bình luận…
omg thank bạn liza<3333333333333 hơn một năm qua
Ieva0311 đã bình luận…
congrats hơn một năm qua
GDragon612 đã bình luận…
thank you<33333333333 hơn một năm qua
heart
GDragon612 đã đưa ý kiến …
omg i tình yêu topp dogg sexy guys and very good music*.*<33333333333333333 đã đăng hơn một năm qua