Tide-Line Blue Updates

a screencap đã được thêm vào: TLB screen hơn một năm qua by Vulpio