The X-Files Updates

a link đã được thêm vào: The X-Files: A Deep Dive Into Mulder and Scully’s tình yêu Story cách đây một tháng 1 by laurik2007
a video đã được thêm vào: 10 Scariest X-Files Episodes Of All Time cách đây một tháng 1 by Makeupdiva
a photo đã được thêm vào: Mulder cách đây 6 tháng by Jellybeans365
a link đã được thêm vào: So Little Time...An X-Files người hâm mộ Fiction Archive cách đây 9 tháng by LeoRising
a comment was made to the article: Fanfiction: Realise [NC-17] cách đây 9 tháng by LeoRising
a comment was made to the pop quiz question: Who đã đưa ý kiến to Mulder: “I just think it's funny. I was born a loser, but you're one bởi choice.” hơn một năm qua by Makeupdiva
a comment was made to the poll: Vote for a New Club biểu tượng hơn một năm qua by Flickerflame
a comment was made to the poll: Vote for a New Club Banner hơn một năm qua by drewjoana
a poll đã được thêm vào: Vote for a New Club Banner hơn một năm qua by makintosh
a poll đã được thêm vào: Vote for a New Club biểu tượng hơn một năm qua by makintosh
a link đã được thêm vào: TV's Best First Kisses hơn một năm qua by laurik2007
a video đã được thêm vào: mulder&scully | for bạn to be here hơn một năm qua by sk91
a video đã được thêm vào: ✘ // the luckiest hơn một năm qua by sk91
a link đã được thêm vào: Peter Donat, who played Mulder's dad on The X-Files, dead at 90 hơn một năm qua by Makeupdiva
a pop quiz question đã được thêm vào: How many episodes has this couple been in? hơn một năm qua by Makeupdiva
a pop quiz question đã được thêm vào: What horror movie did Scully admit was one of her favorites? hơn một năm qua by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: X Files Season 11 Gag Reel hơn một năm qua by sk91
a pop quiz question đã được thêm vào: What episode does Scully says this in: "From a dry skin sample, you're concluding what, that he's some kind of a fat-sucking vampire?" hơn một năm qua by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: Hold On || Mulder x Scully hơn một năm qua by sk91
a video đã được thêm vào: ✘ // Imprint hơn một năm qua by sk91
a video đã được thêm vào: ✘ // Not Scared hơn một năm qua by sk91
a link đã được thêm vào: The best seasons of Game of Thrones, Buffy, and 68 thêm shows hơn một năm qua by laurik2007
a video đã được thêm vào: ~Mulder and Scully - Wings~ hơn một năm qua by bruno_knolle
a poll đã được thêm vào: What did bạn think about My Struggle IV (11x10) Season Finale? hơn một năm qua by jasamfan23
a video đã được thêm vào: ✘ // Dreams hơn một năm qua by sk91
a video đã được thêm vào: Light || Mulder + Scully + William hơn một năm qua by sk91
a video đã được thêm vào: The X-Files 11x10 Promo "My Struggle IV" (HD) Season Finale hơn một năm qua by jasamfan23
a poll đã được thêm vào: What did bạn think about Nothing Lasts Forever (11x09)? hơn một năm qua by jasamfan23
a comment was made to the photo: David Duchovny hơn một năm qua by laura1233214
a comment was made to the video: The X-Files 11x09 Promo "Nothing Lasts Forever" hơn một năm qua by laura1233214
a video đã được thêm vào: The X-Files Season 11 "Final Two Episodes" Trailer (HD) hơn một năm qua by jasamfan23
a video đã được thêm vào: The X-Files 11x09 Promo "Nothing Lasts Forever" hơn một năm qua by Makeupdiva
a poll đã được thêm vào: What did bạn think about v (11x08)? hơn một năm qua by jasamfan23
a video đã được thêm vào: The X-Files 11x08 Promo "Familiar" (HD) hơn một năm qua by jasamfan23
a poll đã được thêm vào: What did bạn think about Rm9sbG93ZXJz (11x07)? hơn một năm qua by jasamfan23
a video đã được thêm vào: We Might Fall || Mulder x Scully hơn một năm qua by sk91
a video đã được thêm vào: ✘ // we will remember bạn (season 11- humor) hơn một năm qua by sk91
a video đã được thêm vào: The X-Files 11x07 Promo (HD) hơn một năm qua by jasamfan23
a poll đã được thêm vào: What did bạn think about Kitten (11x06)? hơn một năm qua by jasamfan23
a video đã được thêm vào: The X-Files 11x06 Promo "Kitten" (HD) hơn một năm qua by jasamfan23
a poll đã được thêm vào: What did bạn think about Ghouli (11x05)? hơn một năm qua by jasamfan23
a poll đã được thêm vào: What did bạn think about The Mất tích Art of Forehead Sweat (11x04)? hơn một năm qua by jasamfan23
a poll đã được thêm vào: What did bạn think about Plus One (11x03)? hơn một năm qua by jasamfan23
a poll đã được thêm vào: What did bạn think about This (11x02)? hơn một năm qua by jasamfan23
a video đã được thêm vào: The X-Files 11x05 Promo "Ghouli" hơn một năm qua by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: The X-Files Season 11 Mid-Season Trailer (HD) hơn một năm qua by jasamfan23
a video đã được thêm vào: hàng đầu, đầu trang 10 Horrifying X-Files Moments hơn một năm qua by Makeupdiva
an answer was added to this question: why does Mulder wear a wedding ring (series 6) hơn một năm qua by Makeupdiva
a reply was made to the forum post: How old were bạn when bạn started watching the X Files? hơn một năm qua by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: The X-Files 11x04 Promo "The Mất tích Art Of Forehead Sweat" (HD) hơn một năm qua by jasamfan23