The TDI fanpop Users! Updates

a pop quiz question đã được thêm vào: Who is my fav chracter from Tdi hơn một năm qua by gwendiamond
a poll đã được thêm vào: who does gwen like thêm trent hoặc duncan? hơn một năm qua by gwendiamond