The Rules of Attraction Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1 của 1

snowwhitesilver đã đưa ý kiến …
Yes, Ian Somerhaulder was in this far before the fucking Vampire Diaries, and he's really a better actor than ppl know. đã đăng hơn một năm qua