the ready set band Updates

a comment was made to the poll: who do bạn prefer? hơn một năm qua by Koala2899
a poll đã được thêm vào: who do bạn prefer? hơn một năm qua by Koala2899
a reply was made to the forum post: tình yêu like woe hơn một năm qua by kbkbear