The Itchy And Scratchy hiển thị Updates

a poll đã được thêm vào: How would Itchy do if Bart and Lisa asked him to join? hơn một năm qua by oldblueberry
an article đã được thêm vào: The Itchy and Scratchy hiển thị theme songs hơn một năm qua by australia-101
a comment was made to the link: The itchy and scratchy hiển thị (wikipeadia) hơn một năm qua by TheDivisionBell
a comment was made to the link: Itchy and scratchy (simpsons website) hơn một năm qua by TheDivisionBell
a pop quiz question đã được thêm vào: The Itchy and Scratchy and _______ hiển thị hơn một năm qua by oranginaghb
a comment was made to the poll: Who do bạn like better ? hơn một năm qua by iluvinvaderzim
a poll đã được thêm vào: Do u wish scratcy will win one day? hơn một năm qua by sideshowbobbart
a comment was made to the poll: itchy vs scratchy scratchy have scracthy goviners hơn một năm qua by sideshowbobbart
a comment was made to the video: itchy and scratchy hơn một năm qua by sideshowbobbart
a comment was made to the poll: should they have kept poochie? hơn một năm qua by sideshowbobbart
an answer was added to this question: what happened to Itchy and scratchy???????? hơn một năm qua by Claudia4599
a comment was made to the icon: Mail Me! hơn một năm qua by kt-lyn14
a question đã được thêm vào: what happened to Itchy and scratchy???????? hơn một năm qua by ItchyandStimpy