The Guys Of Grey's Anatomy Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-2 của 2

jasamfan23 đã đưa ý kiến …
Go vote for your LEAST yêu thích couple (of my hàng đầu, đầu trang 20 couples) :) (ROUND 5)

link đã đăng hơn một năm qua
BONES45 đã đưa ý kiến …
why is danny,in the banner?? he was only a gut ngôi sao on the hiển thị đã đăng hơn một năm qua
701221180 đã bình luận…
its denny,,,,and he may have only been a guest ngôi sao but he had a major impact on the hiển thị hơn một năm qua
LOTRlover đã bình luận…
my only problem is burke.....never liked him. AND oh yes, he abandoned christina without so much as a btw Im leaving. hơn một năm qua