THE GALLO Updates

a photo đã được thêm vào: The Gallo & Guests hơn một năm qua by Xodiack
a video đã được thêm vào: The Gallo - 極東海賊團-神威- kyokutou kaizoku dan – shini hơn một năm qua by Xodiack
a video đã được thêm vào: The Gallo - Vitch hơn một năm qua by Xodiack
a video đã được thêm vào: The Gallo - Deathopia hơn một năm qua by Xodiack
a link đã được thêm vào: The Gallo Twitter hơn một năm qua by visualkat
a video đã được thêm vào: The Gallo - Veltro hơn một năm qua by Xodiack
a video đã được thêm vào: The Gallo - Pluto hơn một năm qua by Xodiack
a video đã được thêm vào: The Gallo - KERBEROS hơn một năm qua by Xodiack
a video đã được thêm vào: ギャロ The Gallo - 魔王-闇詩- Mahou-Yamiuta- hơn một năm qua by visualkat
a video đã được thêm vào: The Gallo - Belphegor hơn một năm qua by Xodiack
a video đã được thêm vào: The Gallo - 嬲魔 Belial hơn một năm qua by Xodiack
fan art đã được thêm vào: Old The Gallo Banner hơn một năm qua by Xodiack
a link đã được thêm vào: The Gallo Official Website hơn một năm qua by visualkat
a video đã được thêm vào: The Gallo - Incubus hơn một năm qua by visualkat
a video đã được thêm vào: The Gallo - Musou hơn một năm qua by visualkat
a pop quiz question đã được thêm vào: Jojo, Andy and Lulu were previously in which band? hơn một năm qua by visualkat
a poll đã được thêm vào: Who is/was your favourite member? hơn một năm qua by visualkat
an article đã được thêm vào: The Gallo Profiles hơn một năm qua by visualkat
a video đã được thêm vào: The Gallo - Snow White And The Thirteen Rxpists hơn một năm qua by Xodiack
a video đã được thêm vào: The Gallo - 夢宴 Yumeutage hơn một năm qua by Xodiack